OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Šolska prehrana


Prehrano v šoli ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Skladno z Zakonom šola v času pouka organizira dopoldansko malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira kosilo in popoldansko malico. V okviru svojih zmožnosti vzgojno-izobraževalni zavodi zagotavljajo tudi dietne obroke. Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri organizaciji šolskih obrokov upoštevati Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 2010. Smernice predvidevajo vzgojno-izobraževalni in zdravstveni vidik šolske prehrane, ki vključuje organizacijski vidik šolske prehrane, režim prehranjevanja in vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki otroke spodbujajo k zdravim prehranjevalnim navadam in h kulturi prehranjevanja. Zdravstveni vidik temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki so bile sprejete leta 2005 in predstavljajo nacionalni normativ za prehranjevanje otrok od dopolnjenega prvega do devetnajstega leta starosti. Vzgojno-izobraževalni zavod prehrano organizira tako, da samostojno izvaja nabavo živil, pripravo in razdeljevanje obrokov ali pa omenjene naloge pogodbeno prenese na drug vzgojno-izobraževalni zavod. Izjemoma lahko opisane naloge prenese tudi na zunanjega izvajalca.


Na naši šoli učencem nudimo dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Imamo razdelilno kuhinjo, kar pomeni, da nam kosila pripravljajo zaposleni na OŠ Milana Šuštaršiča. Zaradi prostorske stiske ne pripravljamo toplih obrokov. Popoldansko malico omogočamo učencem od 1. do 4. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje vsaj do 15.00 ure. V okviru svojih zmožnosti nudimo tudi dietno prehrano. Dietno prehrano starši lahko uveljavljajo le na podlagi primernega zdravniškega potrdila. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci imajo lahko malico in kosilo subvencionirano.


Zanimive spletne povezave:

 

Velikost porcij:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/1._slikovno_gradivo_s_prikazom_velikosti_porcij_1.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/2._slikovno_gradivo_s_prikazom_velikosti_porcij.pdf

Druge povezave:

www.nijz.si

www.imuno.si

www.veskajjes.si

www.prehrana.si

www.dobertekslovenija.si


Viri:

  • - Zakon o osnovni šoli. Ur.l.RS.št.81/2006:8662.
  • - Zakon o šolski prehrani.Ur.l.RS.št.43/2010:6117.
  • - Poličnik, R. Zdrava prehrana v organiziranem šolskem sistemu. Pridobljeno s: http://solskilonec.si
 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava